Xiao Yao Wan by Herbal Times®

Xiao Yao Wan by Herbal Times®

  • $47.36


Common usage: PMS, stress, anemia.

Description: A popular patent medicine often taken by women between the menses to eliminate the symptoms of PMS.

  • 100 or 360 Pills per bottle

  • Suggested dosage: 4 pills, 3 times per day

Ingredients: Chai Hu (14.3%), Bai Shao (14.3%), Fu Ling (14.3%), Dang Gui (14.3%), Bai Zhu (14.3%), Sheng Jiang (14.3%), Gan Cao (11.4%), Bao He (2.8%).