Zhong Gan Ling, Herbal Times®

Zhong Gan Ling, Herbal Times®

  • $45.54


Common usage: Dipels pathogenic pathogenic wind, clears heat, resolves toxins, cools the blood, moistens the throat. Use for influenza and severe common cold, fever, aching neck and shoulders, headache, sore throat and swollen lymph nodes.

  • 100 Pills per bottle
  • Suggested dosage: 4 pills, 3 times per day

Ingredients: Huang Qin (10%), Lian Qiao (10%), Gang Mei Gen (10%), Mao Dong Qing (10%), Ban Lan Gen (10%), Jing Jie (10%), Niu Bang Zi (10%), Ju Hua (7%), Ge Gen (7%), Xuan Shen (7%), Gan Cao (5%), Dan Zhu Ye (4%).