BU ZHONG YI QI TANG SUN TEN CAPSULES

BU ZHONG YI QI TANG SUN TEN CAPSULES

 • $49.99


Ingredients:

 • Astragalus root (huang qi)
 • Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao)
 • Asian ginseng root (ren shen)
 • Fresh ginger (sheng jiang)
 • Bai-shu atractylodes rhizome (bai zhu)
 • Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi)
 • Dong quai root (dang gui)
 • Jujube fruit (da zao)
 • Bupleurum root (chai hu)
 • Chinese cimicifuga rhizome (sheng ma)