CA SUPPORT - EVERGREEN CAPS 100CT

CA SUPPORT - EVERGREEN CAPS 100CT

 • $60.52


TCM Functions
 • Clears heat
 • Eliminates toxins
 • Tonifies the underlying deficiencies

Ingredients

 • Huang Qi (Radix Astragali)
 • Fu Ling (Poria)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Ban Zhi Lian (Herba Scutellariae Barbatae)
 • Bai Hua She She Cao (Hb Oldenlandia)
 • Huang Jing (Rhizoma Polygonati)
 • Dong Chong Xia Cao (Cordyceps)
 • Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)
 • Chong Lou (Rhizoma Paridis)
 • Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinquefolii)
 • E Zhu (Rhizoma Curcumae)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)