GI CARE - EVERGREEN CAPS 100CT

GI CARE - EVERGREEN CAPS 100CT

 • $49.99


Subcategories & Applications

 • Gastrointestinal Support

TCM Function

 • Clears Stomach fire

Ingredients

 • Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae Thunbergii)
 • Hai Piao Xiao (Endoconcha Sepiae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Huang Lian (Rhizoma Coptidis)
 • Huang Qi (Radix Astragali)
 • Pu Gong Ying (Herba Taraxaci)
 • Xiang Fu (Rhizoma Cyperi)
 • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Shen Qu (Massa Fermentata)
 • Wu Bei Zi (Galla Chinensis)
 • Sha Ren (Fructus Amomi)
 • Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae)
 • Bai Hua She She Cao (Hb Oldenlandia)
 • Di Yu (Radix Sanguisorbae)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)