Jin Gui Shen Qi Wan by Herbal Times®

Jin Gui Shen Qi Wan by Herbal Times®

  • $40.79


Common usage: Common usage: Impotence, infertility, prostate problems.

  • 100 or 360 Pills per bottle

  • Suggested dosage: 4 pills, 3 times per day

Ingredients: Shu Di Huang (30%), Shan Zhu Yu (15%), Shan Yao (15%), Fu Ling (11%), Ze Xie (11%), Mu Dan Pi (10%), Zhi Fu Zi (4%), Rou Gui (4%).