Liver DTX - Evergreen Caps 100ct

Liver DTX - Evergreen Caps 100ct

 • $63.15


Subcategories & Applications

 • Detoxification / Hepatic Health

TCM Functions

 • Clears heat
 • Detoxifies the Liver

Ingredients

 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)
 • Yin Chen (Herba Artemisiae Scopariae)
 • Ma Bian Cao (Herba Verbenae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Ge Hua (Flos Puerariae)
 • Hu Zhang (Rz/RxPolygoni Cuspidati)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Shui Fei Ji (Fructus Silybi)
 • Qing Pi (Pericarpium Citri Viride)
 • Yu Jin (Radix Curcumae)
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
 • Fu Ling (Poria)
 • Pu Tao Zi (Semen Vitis Viniferae)