MARGARITE ACNE PILL, HERBAL TIMES®

MARGARITE ACNE PILL, HERBAL TIMES®

  • $50.60


Common usage: Clears heat, resolves toxin, tonifies blood and yin. Acne, allergic hives or raised bumps.  

  • 100 Pills per bottle
  • Suggested dosage: 4 pills, 3 times per day

Ingredients: Zhen Zhu (8.50%), Bai Xian Pi (8.50%), Sheng Di Huang (8.50%), Mu Dan Pi (8.50%), Lian Qiao (8.50%), Tu Fu Ling (8.50%), Huang Bai (8.50%), Ban Lan Gen (8.50%), Pu Gong Ying (8.50%), Ku Shen  (8.50%), Huang Qin (8.50%), Long Dan Cao (6.50%).