Ning Sou Wan KPC capsules 100's

Ning Sou Wan KPC capsules 100's

  • $49.34


Common usage: Coughing, clears phlegm, stops wheezing.

 

Ingredients:

Bei Mu (Zhe) Fritillaria (Zhe) 10.50%
Su Zi (Zi Su Zi) Perilla Seed 10.50%
Fu Ling Poria 10.50%
Jie Geng Platycodon 10.50%
Shi Hu Dendrobium Chrysanthum 10.50%
Ban Xia Pinellia 10.50%
Sang Bai Pi Mulberry Bark 7.90%
Xing Ren Apricot Seed 7.90%
Bo He Mint 7.90%
Gu Ya Oryza (Sprouted) 5.30%
Ju Hong Red Tangerine Peel 5.30%
Gan Cao Licorice 2.70%