PINELLIA PHLEGM DISPERSING BY KAN

PINELLIA PHLEGM DISPERSING BY KAN

  • $53.13


Resolves Phlegm, clears Heat, diffuses the Lung Qi, soothes cough, calms wheezing, regulates the Qi.

Dosage: (tabs): 1-2 tabs, 2-3 times per day

Dosage: (liquid) 10-20 drops 2-3 times per day

Ingredients: Fa ban xia, Dan nan xing, Zhi shi, Huang qin, Ju hong pi, Gua lou zi ren, Bei xing ren, Fu ling kuai.