SHEN LING BAI ZHU SAN SUN TEN CAPSULES

SHEN LING BAI ZHU SAN SUN TEN CAPSULES

 • $55.26


Ingredients: 

 • Radix Ginseng (ren shen)
 • Poria (fu ling)
 • Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu)
 • Radix Glycyrrhizae (gan cao)
 • Rhizoma Dioscoreae (shan yao)
 • Semen Lablab album (bai bian dou)
 • Semen Nelumbinis (lian zi rou)
 • Radix Platycodonis (jie geng)
 • Semen Coicis (yi yi ren)
 • Fructus Amomi (sha ren)
 • Fructus Jujubae (da zao)