SHOU WU WAN COMPOUND, HERBAL TIMES®

SHOU WU WAN COMPOUND, HERBAL TIMES®

  • $60.52


Common usage: Tonifies blood, tonifies kidney yang and yin, dispels wind, strengthens tendon and bone, relieves pain.

  • 100 Pills per bottle

  • Suggested dosage: 4 pills, 3 times per day

Ingredients: Shou Wu (35.15%), Tu Si Zi (9.2%), Xi Xian Cao (9.2%), Jin Ying Zi (8.05%), Sang Shen Zi (8.05%), Han Lian Cao (5.5%), Huai Niu Xi (4.6%), Nu Zhen Zi (4.6%), Sang Ye (4.6%), Bu Gu Zhi (4.6%), Shu Di Huang (2.3%), Jin Yin Hua (2.3%), Hei Zi Ma (1.85%).