Tong Jing Wan, Herbal Times®

Tong Jing Wan, Herbal Times®

  • $43.42


Common usage: Invigorates blood, breaks blood stasis, regulates menses, relieves pain. Abdominal pain during menses, discharge of blood clots.

  • 100 Pills per bottle
  • Suggested dosage: 4 pills, 3 times per day

Ingredients: Yi Mu Cao (25.65%), Shu Di Huang (10.26%), Dang Gui (7.69%), Shan Zha (7.69%), Dan Shen (7.69%), Xiang Fu (7.69%), Mu Xiang (5.13%), Tu Si Zi (5.13%), Yan Hu Suo (5.13%), Bai Shao (5.13%), Chuan Xiong (3.85%), Chong Wei Zi (2.56%), Hong Hua (2.56%), Qing Pi (1.28%), Pao Jiang (1.28%), Rou Gui (1.28%).