CALM JR. - EVERGREEN CAPS 100CT

CALM JR. - EVERGREEN CAPS 100CT

 • $52.62


Subcategories & Applications

 • Stress Management / Shen Calming Formulas

TCM Functions

 • Extinguishes Liver wind
 • Calms?the shen (spirit)
 • Nourishes Liver yin

Ingredients

 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Mu Li (Concha Ostreae)
 • Bie Jia (Carapax Trionycis)
 • Gou Teng (Ramulus Uncariae/Uncis)
 • Gui Ban (Plastrum Testudinis)
 • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Tai Zi Shen (Radix Pseudostellariae)
 • Shi Chang Pu (Rhizoma Acori)
 • Yuan Zhi (Radix Polygalae)
 • Jue Ming Zi (Semen Cassiae)
 • Yu Jin (Radix Curcumae)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)