Gui Pi Tang Sun Ten Capsules 100's

Gui Pi Tang Sun Ten Capsules 100's

 • $46.05


Gui Pi Tang Capsules

 

Ingredients:

 

 • Radix Ginseng (ren shen)
 • Arillus Longan (long yan rou)
 • Radix Angelicae sinensis (dang gui)
 • Radix Astragali (huang qi)
 • Semen Ziziphi spinosae (suan zao ren)
 • Radix Polygalae (yuan zhi)
 • Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu)
 • Poria (fu ling)
 • Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang)
 • Fructus Jujubae (da zao)
 • Radix Vladimiriae (chuan mu xiang)
 • Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle (zhi gan cao)